Cestování tělesně postižených

22.02.2018

Cestování tělesně postižených Tělesné postižení omezuje člověka v pohybu. Tělesné postižení vzniká důsledkem poškození pohybového aparátu, což přímo ovlivňuje několik aspektů člověka:

 • sociální roli – např. v rodině se musí přizpůsobit potřebám, které jsou pro zdravého člověka bez handicapu nestandardní
 • soběstačnost – závislost na podpůrných pomůckách (berle, elektrický vozík, protézy)
 • zaměstnání – potřeba bezbariérového prostředí, některá povolání vyžadují náročnou fyzickou průpravu (hasiči, vojenská služba…)
 • volný čas – omezení zájmových činností v závislosti na druhu a míře postižení
 • cestování – složitější plánování pro cestování

Handicap může být vrozený nebo vznikne následkem nějakého úrazu nebo nemoci. Lidé s omezením pohybu ale nesedí jen doma, spousta z nich se aktivně věnuje sportu, svému zaměstnání i cestování. V dnešní době je již ortopedie velice pokročilou odbornou disciplínou, konkrétně protetika a výroba ultra lehkých protéz, proto lidem s chybějící končetinou dovoluje i vrcholově sportovat.

Letadlo

Na základě skandálu letecké společnosti, která odmítla přepravit zrakově postižené s odůvodněním, že jsou 4 – což je na 1 let přespříliš a navíc si nechala zaplatit extra za přepravu elektrického vozíku, přijala Evropská unie roku 2006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1107/ 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Toto nařízení stanovuje pravidla pro přepravu tělesně a zdravotně postižených a jeho účelem je tyto osoby chránit, pomoci jim a znemožnit jejich diskriminaci.

Omezení:

 • pokud má tělesně postižený elektrický vozík, je nutné o tom leteckou společnost informovat dopředu, aby byla sjednána asistence (minimálně 48 hodin)
 • při přepravě se vozík může poškodit, nebo ztratit, jak se to stává se zavazadlem
 • některé letecké společnosti vyžadují i zaslání návodu na obsluhu elektrického vozíku
 • některé letecké společnosti vyžadují doprovázející osobu
 • elektrické vozíky jsou někdy přepravovány jen pokud mají odpojitelnou suchou baterii

Výhody:

 • asistent na letišti zdarma pro asistenci pohybu po letišti a nástupu do letadla
 • přeprava vozíku zdarma, poskytnutí náhradního vozíku
 • většina velkých letišť je již bezbariérová

Omezení nebo výhody tělesně postižených při cestování: Cestování tělesně postižených

Vlak

Podobně jako u letecké přepravy bylo i u té vlakové přijato antidiskriminační zařízení pro zdravotně a tělesně postižené osoby: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1371 / 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

Omezení:

 • v případě nutnosti využití vozu s plošinou je lhůta pro objednání 48 hodin (musí se tedy objednat předem)
 • objednávka vozu s plošinou může být odmítnuta z důvodů provozních nebo technologických
 • přeprava cestujících na vozíku může být odmítnuta, pokud počet cestujících na vozíku překročí kapacitu vozu
 • naložení a vyložení vozíku do vozu si zajišťuje cestující sám (kromě případu použití zvedací plošiny)

Výhody:

 • cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P má nárok na 75% slevu z obyčejného jízdného při cestování ve 2. vozové třídě
 • s použitím “In-karty” určené pro ZTP nebo ZTP/P má cestující nárok na 75% slevu ze zákaznického jízdného ve 2. vozové třídě
 • průvodce držitele průkazu má jízdenku ve 2. vozové třídě zdarma
 • vozy se zvedací plošinou na vyžádání

Autobus

Cestování meziměstským autobusem je speciálně pro vozíčkáře oříškem. Některé autobusy nabízejí přepravu cestujícím na vozíku, jejich kapacita je ale velice omezená.

Omezení:

 • omezená kapacita meziměstských linek – nutné rezervovat dopředu
 • při nastupování do autobusu nejsou řidiči povinni fyzicky pomáhat
 • některé meziměstské linky (např. staré karosy) nejsou technicky přizpůsobené k převozu osob na vozíku

Výhody:

 • bezplatné cestování městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj, trolejbus, metro)
 • vyhrazené místo k sezení v městské hromadné dopravě (pro majitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P)
 • 75 % sleva na jízdné na vnitrostátních linkách
 • pro skupinu ZTP/P je doprava průvodce nebo vodícího psa pro nevidomé zdarma

Loď

Lodní doprava není v ČR tolik rozšířená a většinou lze za účelem dopravy z jednoho místa na druhé zvolit alternativní cestu. Přívozy pro vozidla jsou pro majitele průkazu ZTP obvykle zdarma nebo alespoň se slevou a podmínky jsou rovnocenné, čili kdo dřív příjde, ten dřív mele.

Omezení:

 • možnost převozu závisí na kapacitě lodi a technickému vybavení
 • potřeba ověřit možnost přepravy předem
 • nastupování a vystupování není k dispozici asistence

Výhody:

 • v závislosti na dopravci sleva na jízdném nebo přeprava zdarma

Zkratky:

TP: těžce postižený
ZTP: zvlášť těžce postižený
ZTP/P: zvlášť těžce postižený s potřebou průvodce
MHD: městská hromadná doprava

Hledat na webu Srovnátor.cz