Předjíždění cyklisty v roce 2022 – vyšší bezpečnost pro cyklisty, komplikace pro řidiče

28.03.2022

Novinka ohledně předjíždění cyklistů, která vešla v platnost počátkem letošního roku, je mezi veřejností kontroverzním tématem. Na jednu stranu nově definovaná minimální vzdálenost poskytuje cyklistům vyšší bezpečnost při jízdě na vozovce společně s ostatními motorovými vozidly. Na stranu druhou je pro motoristy komplikované držet si při předjíždění cyklisty bezpečný odstup 1,5 metru – na řadě míst je takový odstup téměř nemožné splnit a řidičům tak zbývají pouze oči pro pláč, nebo se zkrátka musí ploužit za cyklistou do doby, než onu definovanou hranici pro bezpečné předjetí budou moci splnit. Jak to tedy vlastně je? Jaké sankce neposlušným řidičům hrozí? A jak je to s předjížděním cyklisty na plné čáře?

Předjíždění cyklisty v roce 2022 – vyšší bezpečnost pro cyklisty, komplikace pro řidiče
Při předjíždění cyklisty je nově nutné dodržet rozestup 1,5 metru, není-li specifikováno jinak.

Předjíždění cyklisty – jak zákon káže?

Pravidla pro předjíždění vozidel definuje zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., § 17. Mimo obecně platných pravidel definuje i minimální vzdálenost, kterou je řidič motorového vozidla povinen dodržet při předjíždění cyklisty: „Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“ Zákon v tomto směru hovoří zcela jasně:

  • Řidič motorového vozidla je povinen během předjíždění dodržet 1,5 metrový rozestup mezi svým vozem a cyklistou.
  • V místech s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h se bezpečná vzdálenost snižuje na 1 metr.
  • Výjimkou jsou místa, kde je vyhrazený pruh pro cyklisty – zde řidič žádný odstup „navíc“ řešit nemusí.

V souvislosti s touto novelou je problematické to, že na řadě veřejných komunikací je téměř nemožné tuto vzdálenost dodržet. Nejspíše tak v souvislosti s tímto zákonem bude často docházet k jeho porušování a udílení pokut do doby, než se mezi řidiči a zákonem najde jakási symbióza – řidiči totiž v tomto případě samozřejmě nemohou předjet cyklistu například na plné čáře.

Pro předjíždění cyklistů zprava platí stejná pravidla, jako při předjíždění ostatních vozidel – lze tak učinit, pokud cyklista mění směr jízdy vlevo a neexistuje žádná pochybnost, že by svůj směr znovu změnil. Případně lze tak učinit, pokud cyklista jede v průběžném pruhu a řidič se pohybuje v pruhu připojovacím nebo odbočovacím.

Pokuta za porušení této novely může být udělena až ve výši 2 000 Kč.
Pokuta za porušení této novely může být udělena až ve výši 2 000 Kč.

Pokuta za porušení zákona v souvislosti předjížděním cyklisty

Sankce za porušení tohoto zákona měly původně být celkem tvrdé – pokuta až 10 000 Kč, půlroční zákaz řízení a ztráta sedmi bodů (což je ekvivalent těch nejtvrdších bodových trestů). Ve své finální podobě je však zákon mnohem mírnější. Za jeho porušení Vám hrozí pouze pokuta ve výši až 2 000 Kč.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Řidiči musí dodržet minimálně 1,5 metrový rozestup mezi svým vozidlem (případně i jeho přívěsem) a cyklistou (případně i další částí taženou za cyklistickým kolem). Jinak platí běžná pravidla, jako při předjíždění ostatních vozidel (viz § 17 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.). Výjimku tvoří místa, kde je maximální povolená rychlost 30 km/h (vzdálenost se snižuje na 1 metr) a nebo místa, kde je vyhrazený pruh pro cyklisty (zde řidič žádnou vzdálenost pro předjíždění řešit nemusí).

Ve chvíli, kdy není řidič schopen bezpečně předjet cyklistu (splnit všechny zákonem stanovené zásady pro bezpečné předjíždění ostatních účastníků provozu) a dodržet u toho 1,5 metrový odstup (vyjma situací, kde je odstup definovaný jinak), nesmí cyklistu předjet. V opačném případě se řidič vystavuje riziku pokuty ve výši až 2 000 Kč.

Hledat na webu Srovnátor.cz