Registr vozidel Cheb

08.10.2019

Služby registru vozidel v Chebu zajišťuje oddělení registru vozidel a řidičů spadající pod Odbor správních činností a živnostenského úřadu Městského úřadu Cheb. Můžete si tu nejen registrovat nový či ojetý vůz, ale nechat zpracovat také registrační značku, provést zápis změn v technickém průkazu silničního vozidla a mnoho dalšího.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Činnost oddělení registru vozidel a řidičů Cheb

 • Vede registr silničních vozidel
 • Vede registr vlastníků a provozovatelů silničních motorových a přípojných vozidel, zvláštních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a vede evidenci paměťových karet vozidel
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru a vydává tato data do Centrálního registru vozidel (CRV)
 • Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz zvláštního vozidla nebo technické osvědčení zvláštního vozidla a jejich duplikáty
 • Provádí zápisy a změny údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • Provádí změny údajů v registru silničních vozidel
 • Provádí vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel
 • Vydává potvrzení nebo písemná sdělení o vozidle nebo jeho držiteli
 • Přiděluje silničnímu motorovému vozidlu registrační značku a vydává tabulku s registrační značkou
 • Přiděluje a vede evidenci zvláštních registračních značek pro jednorázové použití s omezenou platností a vydává knihu vydání zvláštních registračních značek
 • Přiděluje a vede evidenci registračních značek trvale manipulačních, vydává záznamy jízd pro zvláštní registrační značky
 • Provádí zpracování podkladů a výdej registračních značek při žádosti o vývoz vozidel do zahraničí
 • Vede evidenci registračních značek
 • Vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů
 • Vede archivaci a evidenci (manuální část) pro vedení písemností potřebných pro dokladování správnosti prováděných registračních úkonů a uchování dokladů pro rozhodování v registru silničních vozidel a tyto spisy vozidel v případě změny místa registrace vozidla odesílá do místa nové registrace a vytváří seznamy jednotlivých dokladů
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla nebo přestavěného silničního vozidla
 • Zapisuje zadržené osvědčení o registraci vozidla do Centrálního registru vozidel ado systému STK
 • Vrací provozovateli vozidla na jeho žádost zadržené osvědčení o registraci vozidla
 • Vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • Vydává řidičský průkaz postupem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb.), do kterého zaznamená profesní způsobilost řidiče, nebo vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou a vydává doklad o osvědčení profesní způsobilosti řidiče při ztrátě, poškození, odcizení průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • O prováděných školeních profesní způsobilosti řidiče vede příslušné evidence prostřednictvím výpočetní techniky a ve spisech řidičů
 • Zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • Vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem
 • Nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • Provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • Projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
 • Rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • Vykonává funkci správce dat při vedení registru vozidel a řidičských průkazů podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vydává paměťovou kartu řidiče, paměťovou kartu kontrolní a vede jejich evidence
 • Zařazuje žadatele o řidičská oprávnění k závěrečným zkouškám
 • Provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • Provádí přezkušování z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem, vydává a odnímá registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a vyřazuje je z výcviku, vede evidenci žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Příkazem na místě projednává přestupky, k jejichž spáchání dojde na úseku státní správy, která je tomuto oddělení svěřena
 • Projednává přestupky podle zákona o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Rozhoduje o udělení nebo odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • Vydává stanicím měření emisí osvědčení
 • Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyjma výkonu státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí
 • Vydává označení vozidel praktického lékaře ve službě č. 05, speciální označení vozidel podle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vybírá správní poplatky a poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Oddělení registru vozidel a řidičů Cheb


Hledat na webu Srovnátor.cz