Výpověď havarijního pojištění

Stejně jako výpověď povinného ručení, tak i výpověď havarijního pojištění má svá pravidla. Pokud tedy chcete zrušit stávající havarijní pojištění, musíte znát možnosti, kdy a za jakých okolností smlouvu ukončit.

Výpověď havarijního pojištění

Pozor, pojistnou smlouvu můžete zrušit výhradně písemnou výpovědí s vlastnoručním podpisem. K tomu Vám poslouží generátor výpovědi. Stačí vyplnit formulář a hotovou žádost vytisknout, podepsat a zaslat na adresu pojišťovny.

Jak vypovědět havarijní pojištění

Ze zákona musí být výpověď havarijního pojištění doručena na pojišťovnu nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. V případě, že jste pojistnou smlouvu uzavřeli s počátkem pojištění 2. 5. 2013, výpověď podáváte k 1. 5. 2014 a na pojišťovnu musíte dodat nejpozději 20. 3. 2014.

Chcete zjistit, kdy můžete podat výpověď na pojišťovnu – využijte chytrý kalendář, díky kterému snadno zjistíte datum, do kdy musíte doručit svou výpověď pojišťovně.

Pokud jste s novou pojistnou smlouvou nespokojeni, můžete ji ukončit nejpozději dva měsíce od data sjednání. Havarijní pojištění zanikne osm dní po doručení Vaší výpovědi.

Pojistná smlouva zaniká v den, kdy nahlásíte změnu vlastníka pojišťovně. Spolu s výpovědí musíte poslat kopii velkého TP, kde již bude zapsán nový majitel.

Havarijní pojištění můžete vypovědět, pokud dočasně vyřadíte své vozidlo z registru motorových vozidel u příslušného úřadu. Na pojišťovnu musíte spolu s výpovědí zaslat kopii velkého TP se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Vozidlo lze odhlásit maximálně na 12 měsíců.

K ukončení havarijního pojištění může vést i krádež Vašeho vozidla. Jestliže se tak stalo, nezapomeňte při odeslání výpovědi na kopii protokolu od Policie ČR.

Způsobili jste pojistnou událost? Tak Vy i pojišťovna máte nárok vypovědět havarijní pojištění do 3 měsíců od oznámení pojistné události. V den doručení písemné výpovědi na pojišťovnu začne výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Jakmile výpovědní lhůta vyprší, havarijní pojištění zanikne.

Nesouhlasíte s navýšením pojistného, v tom případě můžete smlouvu ukončit. Písemnou smlouvu musíte doručit pojišťovně nejpozději jeden měsíc od oznámení změny pojistného. Havarijní pojištění zanikne k poslednímu dni pojistného období.

Na ukončení havarijního pojištění dohodou musí přistoupit obě strany – pojistitel i pojistník. Pojistná smlouva končí ke dni dohody obou stran.

Co by měla žádost o výpověď havarijního pojištění obsahovat

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • rodné číslo nebo IČ pojistníka
 • adresu pojistníka
 • kontakt na pojistníka – e-mail, telefon
 • druh vozidla, tovární značku a model vozidla
 • registrační značku vozidla (dříve SPZ)
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

Jestliže Vám má pojišťovna vrátit přeplatek pojistného, nezapomeňte uvést do písemné výpovědi, jakým způsobem si přejete peníze vrátit. K vrácení můžete využít:

 • převod na účet – uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku – uveďte do výpovědi adresu, na kterou chcete peníze poslat

Sjednejte si výhodnější havarijní pojištění se Srovnátorem

Nejenže Vám pomůžeme s výpovědí, ale i sjednání nového a výhodnějšího havarijního pojištění je pro nás hračka. Pojistnou smlouvu si můžete sjednat online, anebo po telefonu za méně než 10 minut.

Hledat na webu Srovnátor.cz