Pozemky a parcely – kdy na nich můžete stavět?

26.04.2018

Pokud vlastníte, kupujete nebo prodáváte pozemek, víte, že není pozemek jako pozemek. Jeho hodnotu určuje mimo jiné to, o jaký druh pozemku se jedná a jakým způsobem je možné ho využít. Odlišnou hodnotu bude mít zemědělský pozemek a pozemek zastavitelný, který lze využít k výstavbě. Jak se jednotlivé pozemky liší a kde se dozvíte podrobnosti o vašem pozemku?

Pozemky a parcely – kdy na nich můžete stavět?

Pozemek vs. parcela

Nejprve je třeba ujasnit si nejčastější pojmy, s nimiž se setkáváme.

Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je od sousedních částí oddělena nějakou hranicí (např. vlastnictvím, katastrálním územím, způsobem využití). Pozemek může tvořit jedna parcela, nebo se může jednat o soubor několika parcel. Pozemky se podle druhu člení následovně:

 • zastavěné plochy a nádvoří,
 • zemědělské pozemky, které se dále dělí na:
  • ornou půdu,
  • chmelnice,
  • vinice,
  • zahrady,
  • ovocné sady,
  • trvalý travní porost,
 • lesní pozemky,
 • vodní plochy,
 • ostatní plochy.

Parcela je pojem konkrétnější. Označuje konkrétní část pozemku, která je vymezená v katastrální mapě, je označena parcelním číslem a má stanovenou výměru. Parcela se dělí pouze do dvou kategorií:

 • stavební parcela, tedy pozemek vedený jako zastavěná plocha nebo nádvoří,
 • pozemková parcela, tedy pozemek, který není stavební parcelou.

Kde hledat informace o pozemku?

Základní informace o pozemcích a parcelách jsou evidovány v katastru nemovitostí. Do něj lze volně, jednoduše a bezplatně nahlížet prostřednictvím internetu. O konkrétní parcele, ať už vaší vlastní, nebo cizí, se tímto způsobem můžete dozvědět informace o její výměře, poloze, parcelním čísle, vlastnících, způsobu ochrany, případném omezení vlastnického práva apod.

Jednu podstatnou informaci vám však katastr nemovitostí neposkytne. Tou je statut pozemku neboli jeho funkční využití. Vlastníky pozemků dnes nejčastěji zajímá, zda může být jejich pozemek využit k výstavbě, zpravidla ke stavbě rodinného domu. Za tímto účelem je nutné nahlédnout do aktuálně platného územního plánu obce, v jejíž působnosti se pozemek nachází. Ten si zpravidla můžete stáhnout z webových stránek příslušné obce.

Můžete na pozemku stavět?

Zda je daný pozemek stavební, vyplývá nikoli z katastru nemovitostí, ale právě z územního plánu obce, který graficky rozděluje území obce podle toho, k jakému účelu může být která část využita. Výstavba je možná na pozemcích, které jsou v územním plánu vedené jako zastavitelné. Druh pozemku není v tomto případě rozhodující. Pozornost je třeba věnovat pouze pozemku, který je evidován jako orná půda. Takový pozemek je nutné nejprve vyjmout ze zemědělského půdního fondu, k čemuž je zapotřebí souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Zjistíte-li, že daný pozemek, na kterém chcete začít stavět, není v územním plánu veden jako stavební (zastavitelný), nevěšte hlavu. Stále máte možnost požádat obec, aby projednala změnu územního plánu ve váš prospěch.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Informaci, zda je pozemek stavební, získáte v aktuálně platném Územním plánu obce, do jejíž působnosti pozemek spadá. Náhled do katastru nemovitostí Vám tuto informaci nepodá.

Pozemek je část zemského povrchu, která je od sousedních částí oddělena nějakou hranicí (např. vlastnictvím, katastrálním územím, způsobem využití). Pozemek může tvořit jedna parcela, nebo se může jednat o soubor několika parcel.

Parcela je konkrétní část pozemku, která je vymezena v katastrální mapě, označena parcelním číslem a má stanovenou výměru. Parcela může být stavební nebo pozemková.

Pozemky jsou rozdělené na tyto druhy:

 • zastavěné plochy a nádvoří
 • zemědělské pozemky (dělí se na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní porost )
 • lesní pozemky
 • vodní plochy
 • ostatní plochy

Informace o pozemku můžete najít v Náhledu do katastru nemovitostí, kde je umožněno zdarma získat veškeré dostupné údaje, jakými je např. poloha, výměra, parcelní číslo, vlastník pozemku, omezení vlastnického práva a další. Jedinou informací, kterou při náhledu do katastru nemovitostí nezjistíte, je status pozemku (funkční využití), tj. například to, zda se jedná o pozemek stavební. Tuto informaci získáte v platném Územním plánu obce.

Hledat na webu Srovnátor.cz