Novela stavebního zákona – nejdůležitější změny

04.05.2018

Každý majitel nového rodinného domu má někde doma šanon nebo třeba krabici, která je plná nejrůznějších plánů, povolení a vyjádření. Dřív než člověk vůbec kopne do země, musí toho vyřídit opravdu hodně, nebo spíš jeho projektant či architekt. Tak jako většina zákonů je i ten stavební celkem komplikovaný a k němu si ještě připočtěte právní okolí, tedy technické normy, vyhlášky, které ukládají další podmínky mimo stavební zákon. Po dlouhých přípravách a peripetiích vešla konečně k 1. lednu 2018 v platnost novela stavebního zákona. Otázka zní: Pomůže běžným lidem novela a jak?

Novela stavebního zákona – nejdůležitější změny

Proč byl zákon novelizován?

Cílem novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je urychlit a zjednodušit procesy, které jsou spojeny s výstavbou.

Územní a stavební řízení

K urychlení řízení využívá novela dva způsoby, jak zrychlit dříve komplikovaný a pomalý proces:

 1. Zjednodušené řízení – není novinkou, avšak od letošního ledna byl rozšířen okruh záměrů, u kterých je možné využít zjednodušené postupy. Po podání ohlášení má stavební úřad povinnost vydat souhlas do 30 dní, tím vzniká velká časová úspora a ušetří se také na správních poplatcích, pokud je podání úplné. Aby bylo zjednodušené řízení možné, je vyžadován souhlas 3. osob (souhlasy všech majitelů sousedních parcel). Při splnění všech podmínek pro zjednodušené řízení se, i přesto doporučuje ověřit si na stavebním úřadě váš konkrétní záměr, existují výjimky, kdy je nutné postupovat sloučeným řízením.
  Uzemní souhlas je vydáván místo územního rozhodnutí na stavby určené pro bydlení a rekreaci bez ohledu na jejich výměru, dříve byl omezen maximální výměrou 150 m2. Stavební povolení ani ohlášení nyní nepotřebují skleníky, bazény nebo třeba výrobky plnící funkci stavby i s jejich základovou konstrukcí*.
 2. Sloučení jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení, existují tři typy integrovaných postupů. Pro realizaci záměrů typu rodinný dům není povinné využít společné postupy, každý stavebník si volí sám na základě konkrétních okolností, zda chce tento nový typ řízení využít.
  • 1. typ – Územní řízení spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA)
  • 2. typ – Společné územní a stavební řízení
  • 3. typ – Společné územní a stavební řízení spojené s EIA

Kolaudace

Velkým tématem a pro stavitele rodinných domů vítaná změna nastala v kolaudování staveb. Kolaudace neboli povolení užívání stavby již v případě rodinných domů nebude vůbec nutná a nebude ani prováděna závěrečná kontrolní prohlídka stavby, které se mnozí stavitelé obávali. Dřívější forma s názvem “oznámení záměru započít s užíváním stavby” byla zcela zrušena. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nadále potřebují jen:**

 1. Stavby veřejné infrastruktury – těmi jsou například pozemní komunikace, dráha, vodní cesta nebo letiště.
 2. Stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit – tím se myslí například nemocnice, škola nebo divadlo, developerské projekty rodinných domů, prostě objekty, o jejíž vlastnosti a vzhled se staral projektant a budoucí uživatel nemohl ovlivnit ani vzhled, ale ani vybraný materiál či technologie. Tyto stavby se z důvodů ochrany veřejných zájmů musí i nadále kolaudovat.
 3. Stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu.
 4. Změnu stavby, která je kulturní památkou.

Netvrdíme, že se klasický rodinný dům nedostane do výše uvedených škatulek, ale je to docela málo pravděpodobné. Přestože se kolaudovat nemusí, stavebníci a další osoby, které se účastní výstavby mají i nadále povinnost plnit vše co jim ukládá stavební zákon a právní předpisy, které se vztahují k jeho provedení. Stavební úřady musí provádět soustavný dozor s cílem ochraňovat veřejný zájem, práva a kontrolovat všechny osoby zda plní povinnosti, které jim ze zákona vyplývají***.
Několik povinnosti stavebníka podle §152 stavebního zákona:

 • musí dbát na řádnou přípravu a provedení stavby, provést vyhodnocení zkoušek a měření, které předepisují zvláštní právní předpisy
 • musí opatřit předepsanou dokumentaci

Za neplnění povinností, které zákon ukládá a jsou přesně definovány, může být udělena pořádková pokuta až do výše 200.000 Kč.

Přidělení čísla popisného

Pokud stavbou vznikne nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční doloží se stavebnímu úřadu podklady (uvedené v § 121 stavebního zákona) a stavební úřad písemně vyzve příslušnou obec k přidělení čísla.

Garáž, bazén, plot

Garáž se zastavěnou plochou až 70m2 (dříve jen 50 m2) může také podléhat zjednodušenému řízení, o němž jsme hovořili na začátku.
Bazény byly zařazeny do kategorie staveb, jejíž realizace nemusí být vůbec projednána se stavebním úřadem. Maximální rozloha je stále 40m2, ale po novele je pamatováno i na technické příslušenství k bazénu jako jsou čerpadla a podobně****. Podmínkou je dodržení odstupu 2m od hranice vašeho pozemku.
Plot – do výšky maximálně 2 metry a nehraničící s veřejně přístupnou komunikací, nepotřebuje územní souhlas.

Závěr

Teoreticky novela stavebního zákona snad přinese spíše dobré změny, které skutečně povedou ke zrychlení celého procesu výstavby. Momentálně, je praxe taková, že si novinky ještě úplně nesedly a nové úkony se nestaly rutinou, takže chvíli potrvá, než vše pojede jako po drátkách.

zdroje:
* § 103 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
** § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
*** § 152 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
**** § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Hledat na webu Srovnátor.cz