Za jaké závady může policie zabavit malý techničák?

04.09.2020

Policie má v určitých případech pravomoc zabavit řidiči na místě osvědčení o registraci vozidla (lidově malý technický průkaz). Jde o situace, kdy jsou na vozidle skutečně nebezpečné závady, které by mohly ohrozit bezpečnost silničního provozu. Většinou jde o vozidla bezprostředně po dopravní nehodě, vozidla se zanedbanou údržbou nebo neodborně opravená bouraná vozidla. Konkrétní závady, za které lze zadržet osvědčení o registraci vozidla, definuje vyhláška o technických silničních kontrolách.

Za jaké závady může policie zabavit malý techničák?

Podmínky zadržení osvědčení o registraci vozidla

Pravomoc policie zadržet kvůli závadě na vozidle malý technický průkaz vyplývá z § 6b zákona o silničním provozu, kde je uvedeno následující: “Zjistí-li se při technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad.

Kromě skutečně nebezpečných vraků cílí toto ustanovení také na havarovaná vozidla, u kterých existuje riziko, že budou dále jezdit, aniž by prošla odbornou kontrolou a opravou. Právě taková vozidla mohou skrývat život ohrožující závady. Většina osvědčení o registraci vozidla proto bývá zabavena při objasňování dopravních nehod.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

13 nebezpečných závad na vozidle dle vyhlášky

O jaké konkrétní nebezpečné závady se jedná, stanovuje vyhláška o technických silničních kontrolách. Ta obsahuje seznam třinácti závažných závad na vozidle, za které může být malý technický průkaz na místě zadržen:

 1. absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému (filtr pevných částic nevyjímaje),
 2. poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,
 3. absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,
 4. zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,
 5. koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,
 6. opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,
 7. deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,
 8. deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,
 9. zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,
 10. deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,
 11. deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodovky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,
 12. zjevné deformace nebo praskliny kol,
 13. zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

Jak postupovat při zadržení malého techničáku?

Pokud policista při technické silniční kontrole nebo při objasňování nehody některou z těchto závad na vašem vozidle zjistí, vystaví vám o této skutečnosti doklad. Doklad vystaví i v případě, že osvědčení o registraci vozidla nemáte u sebe – v takovém případě je povinností provozovatele vozidla osvědčení do 5 pracovních dnů odevzdat příslušnému úřadu.

Poté je nutné závadu opravit a navštívit stanici technické kontroly. Vrácení zadrženého osvědčení je možné až po předložení protokolu o technické prohlídce, v němž bude uvedeno, že 

 • nebezpečné závady byly odstraněny (pokud jde o závady zjištěné při technické silniční kontrole) nebo
 • že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (pokud jde o závady zjištěné při objasňování dopravní nehody).

Tento protokol může nahrazovat zadržené osvědčení o registraci vozidla, ale jen po dobu 5 pracovních dnů. Během této lhůty je tedy nutné navštívit úřad a zažádat o vrácení dokladu.

Hledat na webu Srovnátor.cz