Způsoby likvidace odpadních vod v domácnosti

22.01.2018

Pokud vlastníte nebo si pořizujete rodinný dům, chatu nebo chalupu v lokalitě, kam nedosahuje veřejná kanalizační síť, musíte se o likvidaci odpadních vod postarat sami. V zásadě máte tři možnosti, jak takovou situaci řešit. Každá má své výhody a nevýhody a hodí se pro různé typy objektů.

Způsoby likvidace odpadních vod v domácnosti

Jaké jsou možnosti?

Likvidaci znečištěné, tedy odpadní vody, můžete zajistit pomocí:

 • žumpy (jímky),
 • septiku,
 • domovní čističky odpadních vod.

Při výběru vhodné varianty je třeba, aby majitel dané nemovitosti zhodnotil množství aspektů. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • způsob využití objektu (trvale obývaný vs. rekreační),
 • umístění lokality,
 • velikost pozemku a jeho možnosti,
 • požadavky na náročnost obsluhy instalovaného zařízení,
 • finanční náklady.

Žumpa neboli jímka – řešení na chatu

Základním řešením, jak nakládat s odpadními vodami, je pořízení žumpy, tedy bezodtokové vodotěsné jímky (plastové nebo betonové), která slouží pouze ke shromažďování odpadní vody, nikoli k jejímu čištění. Voda nahromaděná v jímce se musí nechávat vyvézt fekálním vozem do čistírny odpadních vod – tím častěji, čím je objem jímky menší.

Výhody a nevýhody:

 • nízké pořizovací náklady
 • vyšší provozní náklady (na vývoz)
 • stačí povolení ke stavbě

Kam se hodí?

Jímka se hodí k rekreačním objektům, které jsou pouze občasně využívané. U rodinného domu by toto řešení bylo vzhledem k nutnosti častého vyvážení příliš drahé a obtěžující.

Septik najde využití doma i na chalupě

Septik má podobu plastové nebo betonové nádrže, rozdělené do několika komor, ve kterých se odpadní voda postupně zbavuje nečistot. Nejčastěji se jedná o septik tříkomorový. Více komor znamená vyšší účinnost čištění. Zatímco dříve bylo možné septikem vyčištěnou vodu rovnou vypouštět do povrchových nebo podzemních vod, dnes musí být septik doplněn o dočišťovací filtr, který zajistí dokonalejší vyčištění odpadních vod. Teprve poté je možné vodu vypouštět. Filtr se instaluje obvykle buď štěrkopískový zemní, nebo modernější biologický.

Výhody a nevýhody:

 • nízké pořizovací náklady (srovnatelné s žumpou)
 • nutnost dočištění – pořízení filtru
 • větší zastavěná plocha
 • relativně nízké provozní náklady – zahrnují vývoz kalu (cca 1x za rok)
 • na rozdíl od domácí čističky funguje i bez přívodu elektřiny
 • nutnost obstarat stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod

Kam se hodí?

Správně navržený septik, doplněný filtrem, může fungovat stejně dobře a účinně jako domovní čistička odpadních vod. Hodí se tedy jak pro rekreační, nepravidelně obývané objekty, tak pro trvale obydlené rodinné domy.

Domovní čistička odpadních vod – nejmodernější řešení

Nejmodernější a nejdokonalejší způsob nakládání s odpadními vodami představuje domovní čistička odpadních vod, která dokáže odpadní vody zbavit až 97 % nečistot. Domovní čističky funguji na stejném principu jako velké čistírny odpadních vod. Čištění vody obvykle probíhá ve třech fázích. Hrubé předčištění zbaví vodu hrubých nečistot, následuje aerobní biologické čištění, při kterém se oddělí kal, a v poslední fázi jsou kal a vyčištěná voda přeneseny do příslušných prostorů, kde jsou skladovány a následně zpracovány.

S vyčištěnou vodou je možné naložit několika způsoby. Lze ji vypouštět do povrchových vod, nechat vsakovat do podzemních vod nebo vypouštět do veřejné kanalizace, která ale nesmí být ukončena obecní čistírnou, ale musí ústit do povrchových vod. Poslední možností je shromažďování vyčištěné vody v bezodtokové jímce a její využití k zalévání.

Výhody a nevýhody:

 • vysoké pořizovací náklady
 • vysoká účinnost
 • nutnost pravidelné obsluhy
 • vyžaduje přívod elektřiny a s tím spojené provozní náklady
 • nutnost obstarat stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních vod a případně i hydrogeologické vyjádření (pokud bude voda vypouštěna do podzemních vod)

Kam se hodí?

Čističku odpadních vod se vyplatí instalovat do trvale obydlených rodinných domů.

Hledat na webu Srovnátor.cz