Úsporný tarif a další formy finanční podpory pro domácnosti

21.11.2022

Vysokou inflaci, energetickou krizi a růst životních nákladů pocítil v uplynulých měsících každý a mnozí se vlivem těchto okolností ocitli v nelehké situaci. Dopady rostoucích cen mají zmírnit různá vládní opatření – aktuálně zastropování cen energií, jednorázový příspěvek na dítě nebo tzv. úsporný tarif. Dosáhne na ně většina domácností a o některé příspěvky není ani nutné žádat.

Obsah článku

Úsporný tarif a jeho konkrétní podoba

Ve snaze pomoci domácnostem a firmám zmírnit dopady vysokých cen energií schválila vláda zvláštní opatření – tzv. úsporný tarif. Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu, která začala platit od 1. října 2022. Státní pomoc se skládá ze dvou částí – jednorázového příspěvku na úhradu energií a odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dotace neputuje přímo domácnostem, ale dodavatelům energií, kteří jej započítají do vyúčtování.

Úsporný tarif a další formy finanční podpory pro domácnosti
Úsporný tarif putuje k domácnostem prostřednictvím dodavatelů elektřiny.

Jednorázový příspěvek z úsporného tarifu

 • Kdo má nárok: Příspěvek získá každá domácnost, která je odběratelem elektřiny, s výjimkou domácností s distribučními sazbami D27d (dobíjení elektromobilu) a D61d (víkendový tarif). Tento příspěvek se nevztahuje na firmy.
 • Výše příspěvku: Liší se podle distribuční sazby pro odběr elektřiny. Příspěvek ve výši 3 500 Kč platí pro domácnosti se sazbami D01d, D02d a D25d; příspěvek ve výši 2 000 Kč získají domácnosti se sazbami D26d, D35d, D45d, D56d a D57d. Kolik měsíčních záloh příspěvek pokryje, záleží na nastavené výši měsíčních záloh.
 • Jak zažádat: O příspěvek není nutné žádat, obdržel ho automaticky váš dodavatel elektřiny a promítl ho do zálohových plateb za elektřinu, počínaje těmi za měsíc říjen. Zohlednění příspěvku uvidíte také v nejbližším vyúčtování za elektřinu.

Odpuštění poplatku za podporované zdroje energie

Poplatky za podporované zdroje energie nejsou domácnostem, firmám ani organizacím účtovány od 1. října 2022 a jejich odpuštění potrvá až do 31. prosince 2023. Konkrétní úspora v tomto případě závisí na spotřebě elektřiny. Poplatek za podporované zdroje energie činí obvykle 599 Kč za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

Zastropování cen elektřiny a plynu v roce 2023

Úsporný tarif byl původně v plánu i na rok 2023, nakonec se však vláda rozhodla pro jiný krok, a to zastropování cen energií. To je upraveno v nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Celková výše státní pomoci prostřednictvím zastropování cen energií by podle odhadů mohla dosáhnout až 130 miliard korun.

Cenový strop bude platit od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a i v tomto případě platí, že vše proběhne automaticky, aniž byste se museli o cokoliv starat. Je-li vaše sjednaná cena energií vyšší než stanovený cenový strop, dodavatel energií upraví zálohové platby tak, aby zohledňovaly stanovenou hranici. Máte-li naopak ve smlouvě sjednanou cenu nižší než stanovený cenový strop, platíte tuto cenu i nadále, po dobu platnosti dané smlouvy.

Zastropování cen v roce 2023 se bude týkat i ceny plynu.
Zastropování cen v roce 2023 se bude týkat i ceny plynu.

Koho se zastropování cen energií týká?

Zastropované ceny elektřiny se vztahují na veškerou spotřebu:

 • domácností,
 • poskytovatelů veřejných služeb (nemocnice, školy, samosprávy apod.),
 • malých a středních podniků s odběrem z hladiny nízkého napětí.

Malé a střední podniky s odběrem z hladiny vysokého a velmi vysokého napětí budou mít zastropováno 80 % své nejvyšší roční spotřeby za posledních 5 let.

Zastropované ceny plynu se vztahují na veškerou spotřebu:

 • domácností,
 • poskytovatelů veřejných služeb (nemocnice, školy, samosprávy apod.),
 • maloodběratelů z řad firem a podniků s ročním odběrem do 630 MWh.

Podniky, jejichž roční odběr je v rozmezí 630 – 4 200 MWh, budou mít zastropováno 80 % své nejvyšší roční spotřeby za posledních 5 let. Zastropování ceny plynu se vztahuje i na teplárny, které k výrobě tepla plyn používají.

Výše cenového stropu

Cenový strop je v případě elektřiny stanoven na 5 Kč/kWh bez DPH, tedy 6,05 Kč/kWh s DPH. U plynu je cenový strop 2,5 Kč/kWh bez DPH, tedy 3,025 Kč/kWh s DPH. Výše tzv. stálé měsíční platby je zastropována částkou 130 Kč bez DPH, tedy 157,30 Kč s DPH (u existujících smluv se stálé měsíční platby zafixují na stávající úrovni). Na ostatní části ceny za energie (např. poplatky za distribuci) se zastropování cen nevztahuje.

V poslední době vzrostly nejen ceny energií, ale mimo jiné také ceny nemovitostí a stavebního materiálu. Tento vývoj je nutné promítnout do pojištění majetku a aktualizovat stávající smlouvy tak, aby odrážely skutečnou současnou hodnotu majetku a nedocházelo tak k podpojištění.

Jednorázový příspěvek na dítě

Další forma finanční pomoci, jednorázový příspěvek na každé nezletilé dítě, cílí na rodiny se středními a nízkými příjmy. O příspěvek je nutné zažádat (automaticky byl vyplacen pouze těm, kteří v červenci pobírali přídavek na děti). Žádost je ale velmi jednoduchá, bez nutnosti doložení příjmů, a lze ji podat osobně i online.

Jednorázový příspěvek na dítě lze získat na každé nezletilé dítě.
Jednorázový příspěvek na dítě lze získat na každé nezletilé dítě.

 • Kdo má nárok: Nárok na příspěvek mají děti narozené v období 2. 8. 2004 – 31. 12. 2022, které žijí v rodině, jejíž hrubý příjem nepřesáhl v roce 2021 jeden milion korun. Žádat o něj mohou rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dětí. V případě dětí, které teprve do konce letošního roku přijdou na svět, lze o jednorázový příspěvek na dítě zažádat po jejich narození.
 • Výše příspěvku: Příspěvek činí 5 000 Kč na každé nezletilé dítě.
 • Jak zažádat: Nejjednodušším způsobem je vyplnění online žádosti přes klientský portál MPSV. Žádost lze ale podat i osobně, a to na vybraných pracovištích Czech POINT – na krajských, městských a obecních úřadech a na poštách. O jednorázový příspěvek na dítě je možné zažádat až do 1. července 2023.

Státní podpora pro osoby v hmotné nouzi

V souvislosti s vysokou inflací a růstem životních nákladů došlo letos již podruhé ke zvýšení životního a existenčního minima. V praxi to znamená, že může dojít k navýšení některých dávek pomoci v hmotné nouzi nebo k rozšíření okruhu osob, které na tyto dávky vzhledem ke svému nedostatečnému příjmu dosáhnou. Zvýšení životního a existenčního minima se dotklo mimo jiné těchto dávek:

 • doplatek na bydlení,
 • příspěvek na živobytí,
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Všechny tyto sociální dávky upravuje zákon č. 111/2006 Sb. Příspěvek na živobytí je určen na úhradu základních životních potřeb; doplatek na bydlení pomáhá domácnostem, kterým (i přes poskytnutý příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení) nezůstane po zaplacení nákladů na bydlení k dispozici částka na živobytí. Mimořádná okamžitá pomoc je, na rozdíl od prvních dvou dávek, dávka jednorázová a poskytuje se ve specifických mimořádných situacích, které je třeba bezodkladně řešit.

O tyto dávky se žádá na k tomu určených tiskopisech na místně příslušných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Úsporný tarif je vládní opatření, které má pomoci zmírnit dopady rostoucích cen energií. Začal platit od 1. 10. 2022 a má dvě části – odpuštění poplatku za podporované zdroje energie, který až do konce roku 2023 nebude účtován domácnostem, firmám ani organizacím, a jednorázový příspěvek na úhradu energií, který získala každá domácnost odebírající elektřinu (kromě těch s distribučními sazbami D27d a D61d – o distribučních sazbách se více dočtete v tomto článku).

O státní příspěvek na energie (tzv. úsporný tarif) není nutné nijak žádat. Obdržel ho přímo váš dodavateli elektřiny, který jej zohlednil v měsíčních zálohách. Započtení příspěvku uvidíte také v nejbližším vyúčtování. Chcete-li platit za energie ještě méně, zkuste doma zavést některá z těchto opatření.

Zastropování cen znamená, že dodavatelé energií nemohou odběratelům účtovat vyšší ceny energií, než které stanovila vláda. Zastropování cen energií pro rok 2023 je upraveno v nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Cenový strop se vztahuje na cenu plynu i elektřiny a také na tzv. stálou měsíční platbu. Celková cena za energie má však i další složky (více o tom např. zde), na které se zastropování cen nevztahuje.

Zastropování cen energií se týká domácností i některých firem. Domácnosti a poskytovatelé veřejných služeb mají v případě elektřiny i plynu zastropovanou celou spotřebu. Totéž platí pro malé a střední podniky s odběrem elektřiny z hladiny nízkého napětí nebo s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Podniky, které odebírají elektřinu z hladiny vysokého a velmi vysokého napětí, a ty, jejichž roční odběr plynu činí 630 – 4 200 MWh, budou mít zastropováno 80 % své nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let.
Jak požádat o jednorázový příspěvek na dítě?
O jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé nezletilé dítě lze žádat online přes klientský portál MPSV nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT (krajské, městské a obecní úřady, pošty). Žádost lze podat až do 1. 7. 2023.
Hledat na webu Srovnátor.cz