MAXIMA pojištění domácnosti

Pojišťovna MAXIMA Vám pojistí soubor movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu. Místem pojištění může být jednak trvale obydlená domácnost, ale i rekreačně obydlená domácnost. Pojistnou částku je možné zvolit od 200.000 Kč až do 3.000.000 Kč.

Varianty pojištění domácnosti MAXIMA

IDEAL

Základní a cenově nejdostupnější balíček, který zahrnuje široký rozsah pojistného krytí:

požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; zkrat, přepětí a podpětí.

EXCELENT

Balíček EXCELENT kryje stejná rizika jako balíček IDEAL, navíc je rozšířený o:

  • odcizení a vandalismus
  • vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

VIP

Oproti balíčku EXCELENT nabízí vyšší limity pojistného plnění. Navíc v sobě zahrnuje pojištění povodně a záplavy. Spoluúčast v případě povodně je 5 %, minimálně 5.000 Kč. A spoluúčast v případě záplavy je ve stejné výši, jako Vámi zvolená spoluúčast u pojištění domácnosti.

Tři varianty spoluúčasti

  • 500 Kč – minimální výše spoluúčasti
  • 1.000 Kč – sleva z pojistného 3 %
  • 3.000 Kč – sleva z pojistného 5 %

Doplňkové pojištění MAXIMA

Pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěných osob za újmy vzniklé z činnosti v běžném občanském životě. Pojištěnými osobami jsou kromě pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě také osoby spjaté s pojištěnou domácností jako manžel, děti do 26 let, nebo osoby zaměstnané v domácnosti.

Varianty pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Přehled variantIDEALEXCELENTVIP
Újma na zdraví1.000.000 Kč2.000.000 Kč6.000.000 Kč
újma na věci500.000 Kč1.000.000 Kč3.000.000 Kč
Následná finanční újma250.000 Kč500.000 Kč1.000.000 Kč
Nemajetková újma25.000 Kč50.000 Kč100.000 Kč

Cena pojištění

  • IDEAL – 420 Kč/rok
  • EXCELENT – 610 Kč/rok
  • VIP – 940 Kč/rok

Dokumenty ke stažení:

MAXIMA pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky